Korzystne zmiany w ZUS-ie dla przedsiębiorców

Z dniem 1 grudnia 2015r. wchodzą w życie przepisy, na które wielu przedsiębiorców czeka.

Nowe rozwiązania dają prawo do zawarcia układu ratalnego bez konieczności jednorazowej spłaty całości składek na ubezpieczenie. Dla przedsiębiorców borykających się z chwilowymi trudnościami w płynności finansowej jest to bardzo znacząca zmiana. Ubiegając się o rozłożenie zadłużenia na raty, nie będzie już konieczności wpłacenia jednorazowo znacznej kwoty, przeznaczonej na spłatę całości zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników.

Dotychczas był to warunek do zawarcia układu ratalnego. Od 1 grudnia 2015r. układem ratalnym mogą zostać objęte wszystkie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP. Nadal będzie możliwość odroczenia terminu płatności składek bez konieczności jednorazowej spłaty składek emerytalnych przed podpisaniem umowy o przesunięcie terminu płatności. Odroczenie dotyczy tylko należności, przy których nie upłynął termin płatności.

Dotychczas Ubezpieczyciel w razie zaległości w płatnościach wszczynał postępowania egzekucyjne, co generowało dodatkowe koszty. Zmiany w przepisach pozwolą uniknąć takich postępowań egzekucyjnych. Dla przedsiębiorców będzie to również pomocne w braku płynności finansowej, nie będzie skutkowało koniecznością zamknięcia firmy czy też utraty wiarygodności dla potencjalnych kontrahentów poprzez otrzymanie statusu dłużnika w systemie.

Aby móc ubiegać się o taką formę pomocy, należy złożyć wniosek z uzasadnieniem, podając informację dotyczącą zaległości, oraz zaproponować okres spłaty zadłużenia. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej oraz ustnej- do protokołu sporządzonego przez pracownika oddziału ZUS.
Po złożeniu wniosku zawieszone zostanie postępowanie egzekucyjne. Ważne jest także to, że od dnia złożenia wniosku, ZUS przestanie naliczać odsetki od należności.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Europejski Dzień Prawnika

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 grudnia 2015 r. w całej Europie odbędzie się Europejski Dzień Prawnika poświęcony tematyce wolności słowa.

To święto zostało ustanowione przez organ europejski- Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Celem tegorocznego święta będzie promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości. Każde ze zrzeszonych państw ma inny wewnątrzpaństwowy system prawny, jednak wspólnym mianownikiem są podstawowe, zbieżne wartości wymiaru sprawiedliwości.

W tym dniu będziemy propagować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Na tegoroczną edycję składać się będzie debata tematyczna dotycząca wolności słowa, na którą zaproszono wielu znamienitych prawników oraz dziennikarzy. Uczestnicy debaty zastanowią się między innymi nad tym, czy gwarancje wolności wypowiedzi w Polsce są wystarczające i jednakowe dla wszystkich obywateli, a także, gdzie leży granica pomiędzy wolnością wypowiedzi a ochroną innych dóbr prawnie chronionych. Debata ta zostanie zorganizowana w Warszawie oraz na poziomie poszczególnych Izb Okręgowych. Będzie to jednodniowy projekt edukacyjny w formie spotkań adwokatów i radców prawych w szkołach ponadpodstawowych z młodzieżą i poprowadzenie lekcji o wolności wypowiedzi, jej gwarancjach i granicach. Zarówno adwokatom jak i radcom prawnym, szczególnie zależy na dotarciu do szkół z mniejszych ośrodków.

Tego samego dnia obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest