Zasadny ustalania opłat w postępowaniu egzekucyjnym cz. 2

        W poprzednim wpisie przedstawiliśmy Państwu zasady ustalania opłat w postępowaniu egzekucyjnym świadczeń pieniężnych, Dzisiaj opiszemy jak to wygląda przy ustalaniu egzekucji świadczeń niepieniężnych. Tutaj również  wierzyciel zobowiązany jest przed wszczęciem egzekucji do uiszczenia opłaty stałej.

Opłata stała wynosi:

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia  miesięcznego za egzekucję odebrania rzeczy,

- 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  za: wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości;  wprowadzenie zarządcy nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości; opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym, że odrębna opłatę pobiera się od każdej izby( przy opróżnieniu lokalu mieszkalnego nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokój, alkowy, korytarz, weranda, łazienka, spiżarnia, loggia i podobne.

- 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku

- 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- poszukiwanie majątku dłużnika( w przypadku odnalezienia majątku dłużnika- wysokość wzrasta do 5 %, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

- 4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia

- 25 % – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- za wszystkie czynności z udziałem Policji, żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Zasady ustalania opłat w postępowaniu egzekucyjnym cz. 1

       Postępowanie egzekucyjne również wiąże się z koniecznością poniesienia opłat. Z tym tylko, że opłaty za prowadzenie egzekucji komornik ściąga od dłużnika, niemniej jednak Komornik pobierze od wierzyciela zaliczkę na poczet np. korespondencji, ustaleń co do majątku dłużnika itp. w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i mniejsza niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

        Z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych, komornik pobiera opłaty w następujących wysokościach:

- opłata stosunkowa w wysokości 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, nie mniej jednak niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

- opłata stosunkowa w wysokości 8 % w przypadku egzekwowania świadczenia z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego.

        W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych na wniosek wierzyciela, komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest