Uwaga Pracodawcy – nowe świadectwo pracy m.in. dla pracowników tymczasowych

1 czerwca 2017 roku weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 1044), które nakłada na agencje pracy tymczasowej obowiązek zamieszczenia w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu informacji dotyczącej każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Ponadto według zmienionego brzmienia w § 7 ust. 2-5 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292 ze zm.), w razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


Sprawy rodzinne – Trybunał Praw Człowieka o poszanowaniu życia rodzinnego…

Sprawy rodzinne – Trybunał Praw Człowieka o poszanowaniu życia rodzinnego i prywatnego w sytuacji gdy jedni z rodziców dotknięte jest niepełnosprawnością

Wyrok Kacper Nowakowski przeciwko Polsce.

ETPCz rozpoznając skargę niepełnosprawnego (głuchoniemego) Polaka przeciwko polskiemu porządkowi krajowemu wskazał ciekawą tezę, którą w praktyce można odnieść do wszystkich spraw o ustalenie kontaktów, miejsca pobytu, czy nawet władzy rodzicielskiej, jakie prowadzone są przed naszymi, krajowymi sądami. Trybunał wskazał bowiem, że zachowanie i rozwój więzi z rodziną, zwłaszcza z matką i ojcem, ma duże znaczenie dla interesów dziecka. Zasadniczo w najlepszymi interesie dziecka leżą kontakty z obojgiem rodziców możliwie na równej stopie, poza zgodnymi z prawem ograniczeniami uzasadnionymi względami dyktowanymi tym interesem.

Ponadto Trybunał zauważył, że brak współpracy pomiędzy rodzicami pozostającymi w separacji nie może w  żadnym wypadku zwolnić władz z pozytywnych obowiązków na podstawie art. 8 (Konwencji o prawach człowieka). Przepis ten nakłada na władzę obowiązek działań na rzecz pogodzenia skonfliktowanych stron, biorąc pod uwagę nadrzędne interesy dziecka.

W przypadku rodzica niepełnosprawnego, Sądu powinny przewidzieć dodatkowe środki dostosowane do specyfiki okoliczności takiego przypadku z uwzględnieniem przepisów o prawach osób niepełnosprawnych, w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obowiązkiem sądów jest rozważenie możliwości pozwalających na usunięcie barier związanych z niepełnosprawnością dla ułatwienia kontaktów rodzica niesprawującego opieki dziecku.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest