ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria w profilu swojej działalności posiada również kompleksową usługę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy,

Oferta kancelarii skierowana jest do osób, których interes został lub może zostać naruszony:

1) w wyniku ustaleń dokumentów planistycznych tj: – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) w wyniku decyzji administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego tj. – decyzji o warunkach zabudowy, – decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo, w granicach w niej określonych do: – zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, – ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Pomoc polega między innymi na:

1) reprezentacji przed organami administracji publicznej w celu: – niedopuszczenia do ustalenia w sporządzanych dokumentach planistycznych niekorzystnego dla klienta przeznaczenia terenu (również sąsiedniego), które może spowodować np. uniemożliwienie zabudowy, spadek wartości nieruchomości lub wystąpienie uciążliwości, – próby eliminacji niekorzystnych ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych (analiza ich zgodności z prawem oraz działania na rzecz stwierdzenia nieważności), – działaniach na etapie postępowania administracyjnego w przypadku komplikacji związanych z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji celu publicznego – działaniach w przypadku, gdy interes klienta może być zagrożony w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych dla sąsiednich nieruchomości, – sporządzaniu odwołań od niekorzystnych z punktu widzenia klienta decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) reprezentacji przed organami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi w wyżej wymienionym zakresie. Z uwagi na stopień skomplikowania materii, specjalistyczna pomoc inwestorom w zagospodarowaniu przestrzeni jak również wsparcie w drodze do uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń, decyzji oraz dokumentów potrzebnych do realizacji wymarzonej inwestycji jest konieczna. Zapraszamy do indywidualnych konsultacji osoby z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego !

FacebookTwitterGoogle+Pinterest


RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy wymagają od każdej organizacji, aby dostosowała zarówno procedury, systemy informatyczne, jak i przede wszystkim dokumentację do wymogów prawa unijnego.
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o skutecznym wdrożeniu RODO w strukturę jego przedsiębiorstwa, to samo dotyczy również kierowników jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, szpitale, a nawet Kościoły itp. dysponujący danymi osobowymi.
RODO jest to system ochrony danych osobowych, całkowicie zmieniający dotychczasowe podejście w relacjach przedsiębiorca( instytucja)- konsumenta, dające temu ostatniemu zdecydowanie więcej uprawnień. Chodzi tu o spójny stopień ochrony osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie:
- przyznaje szczególny stopień ochrony dzieciom- wskazując: zważywszy, że dzieci zasługują na szczególną ochronę, wszelkie informacje i komunikaty- gdy przetwarzanie dotyczy dziecka- powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć ( 58)
- formułuje nową definicję zgody na przetwarzanie danych osobowych
- otacza szczególną opieką dane dotyczące zdrowia i dane biometryczne
- przyznaje konsumentom prawa do żądania prostowania danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych i prawo sprzeciwu
- rozporządzenie dodatkowo wychodzi naprzód zmianom naszego życia na płaszczyźnie cyberprzestrzeni, otacza więc ochroną użytkowników Internetu ( np. wprowadzając prawo sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego, prawo żądania bycia zapomnianym, regulacje dotyczące profilowania danej osoby – chodzi o usługi typu: ,,zobacz kim byłeś w poprzednim życiu” lub podobne )

Chętnie pomożemy we wdrażaniu przepisów RODO, w tym:
• Przygotujemy całą potrzebną dokumentację, w tym klauzule zgód i niezbędne polityki
• Pomożemy wprowadzić procedury i rozwiązania
• Przeprowadzimy szkolenie dla pracowników z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych
• Pomożemy wybrać i wyszkolimy odpowiednio Inspektora danych osobowych
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest