ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria w profilu swojej działalności posiada również kompleksową usługę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy,

Oferta kancelarii skierowana jest do osób, których interes został lub może zostać naruszony:

1) w wyniku ustaleń dokumentów planistycznych tj: – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) w wyniku decyzji administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego tj. – decyzji o warunkach zabudowy, – decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo, w granicach w niej określonych do: – zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, – ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Pomoc polega między innymi na:

1) reprezentacji przed organami administracji publicznej w celu: – niedopuszczenia do ustalenia w sporządzanych dokumentach planistycznych niekorzystnego dla klienta przeznaczenia terenu (również sąsiedniego), które może spowodować np. uniemożliwienie zabudowy, spadek wartości nieruchomości lub wystąpienie uciążliwości, – próby eliminacji niekorzystnych ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych (analiza ich zgodności z prawem oraz działania na rzecz stwierdzenia nieważności), – działaniach na etapie postępowania administracyjnego w przypadku komplikacji związanych z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji celu publicznego – działaniach w przypadku, gdy interes klienta może być zagrożony w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych dla sąsiednich nieruchomości, – sporządzaniu odwołań od niekorzystnych z punktu widzenia klienta decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) reprezentacji przed organami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi w wyżej wymienionym zakresie. Z uwagi na stopień skomplikowania materii, specjalistyczna pomoc inwestorom w zagospodarowaniu przestrzeni jak również wsparcie w drodze do uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń, decyzji oraz dokumentów potrzebnych do realizacji wymarzonej inwestycji jest konieczna. Zapraszamy do indywidualnych konsultacji osoby z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego !

FacebookTwitterGoogle+Pinterest